Bedre din konkurranseevne - etablér næringsvirksomhet i Polen (del 2)

24. november 2022

Bosatte i EU og EØS-land står fritt til å etablere næringsvirksomhet i Polen og nordmenn kan starte og drive på samme vilkår som polske statsborgere. Utfyllende informasjon finner du her


VALG AV SELSKAPSFORM OG REGISTRERINGSPROSESS


Det er ulike former for virksomhet, de mest vanlige er:

-       Enkeltpersonforetak
-       Ansvarlig selskap 
-       Aksjeselskap

I henhold til Entreprenørloven av 6. mars 2018 (Prawo przedsiębiorców), kan en gründer være:

-       en fysisk person
-       en juridisk person
-       en organisasjon med økonomisk aktivitet (ikke juridisk person)

Enkeltpersonforetak 


Denne selskapsformen er, som i Norge, den enkleste type virksomhet du kan etablere.
 
-       Du kan registrere deg online eller på papir og det er gratis
-       Det stilles ikke krav til oppstartkapital
-       Du skatter personlig og står fritt til å velge beskatningsform
-       Opp til et visst omsetningsnivå, er du fritatt fra å betale mva. (noen typer tjenester / aktiviteter 
        krever momsregistrering fra første złoty).
-       I de fleste tilfeller og der omsetningen ikke overstiger EUR 2 mill., kreves det kun forenklet 
        regnskapsføring
-       Som i Norge, innebærer enkeltpersonforetak et ubegrenset personlig ansvar 
-       Du har enerett til å representere selskapet 
 
Registrering – online eller i papirversjon

I utgangspunktet kan registrering av enkeltmannsforetak gjennomføres online på «Central Register and Information on Economic Acitivity» [CEIDG (tilsvarer Brønnøysundregistrene i Norge)], eller som papirversjon på et hvilket som helst kommunekontor. 
 
Prosessen tar vanligvis rundt 7 dager. For utenlandske statsborgere kan imidlertid registreringen ta opptil 30 dager.
 
For å registrere et enkeltpersonforetak på nett, må du ha et såkalt «PESEL» nummer dvs. et 11-sifret polsk identifikasjonsnummer tilsvarende norsk personnummer.
 
Det er to muligheter for å få «PESEL»:

  •  Du registrerer deg i folkeregisteret i Polen for opphold lengre enn 30 dager og får automatisk tildelt «PESEL» 
  •  Du leverer søknadsskjema ved personlig frammøte i den enkelte kommune. ID-dokument må fremvises (husk å avtale tid - det er ikke bare å møte opp. Søknadsformularet er kun tilgjengelig på polsk og det er en viss sannsynlighet for at de ansatte ikke behersker fremmedspråk). 

Etter at du har fått «PESEL» nummeret, kan du gå i gang med å registrere firmaet online.  Dette gjøres gjennom portalen www.biznes.gov.pl. (til en viss grad tilsvarende norsk Altinn). Portalen er nyttig ifm. etablering og drift av virksomhet og generelt ved kontakt med offentlige etater. Det kan være lurt å få litt hjelp med denne prosessen.

For å opprette brukerkonto og få tilgang til portalen må det opprettes en personlig profil – «profil zaufany» (identifikasjonsprofil tilsvarende norsk bankID)
 

Aksjeselskap


Sammenlignet med enkeltpersonforetak, er det å etablere et aksjeselskap både mer komplekst og mer omfattende. I forbindelse med registrering, må det benyttes dertil egnede formularer. Ansvars- og rollefordeling avhenger av type selskap. Aksjekapital må skaffes tilveie og det er kostnader forbundet med registrering av selskapet.

  •  Du registrerer selskapet i et nasjonalt register – KRS (tilsvarer norsk Foretaksregister). 

Du kan velge om du vil gjennomføre registrering online eller ved å forberede dokumenter i papirform.

  •  Online-registrering gjennomføres via S24-portal.  Portalen administreres av Justisdepartementet. For å opprette brukerkonto og få tilgang til portalen må det opprettes en personlig profil – «profil zaufany». 

Gjennomføring av firmaregistrering online forutsetter at aksjeeiere har alle nødvendige elektroniske tilganger og behersker polsk eventuelt må du få bistand til oversettelse.  

  •  I de fleste tilfelle er det å anbefale å benytte seg av juridisk hjelp; offentlig protokollfører; notarius publicus eller advokatfirma

Dette forutsetter personlig fremmøte da gjennomføring av ID-kontroll er nødvendig. Her må det påregnes kostnader til jurist samt rettsgebyrer på til sammen ca. PLN 600,- for øvrig, kostnader til tolking og evt. oversettelser av dokumenter.

Filial eller underavdeling av selskap - i Polen (tilsvarende NUF i Norge)


Har du allerede et selskap i Norge, kan du åpne en filial av det norske firmaet i Polen.

Å etablere en filial er forbundet med lavere kostnader enn det å etablere et nytt selskap. En filial har i utgangspunktet ikke forpliktelser som f.eks. det å eie kapital, kalle inn til generalforsamling og velge styre.

Du kan drive filialen etter at denne er ført inn i et nasjonalt register – KRS (tilsvarer norsk Foretaksregister). Det skal oppnevnes en person med fullmakt til å representere den utenlandske næringsdrivende.

En filial er en uavhengig organisatorisk enhet av et utenlandsk selskap og er ikke å betrakte som et selvstendig juridisk subjekt. Dette betyr at alle rettigheter og plikter som følger av driften av filialen, tilfaller det utenlandske (her; norske) selskapet.

Husk! Innenfor rammen av «filial», kan et utenlandsk selskap bare drive virksomhet i bransjer tilsvarende det som er registrert på hovedselskapet i hjemlandet. 

Et utenlandsk selskap bør:

-       registrere identisk navn som i den utenlandske hovedavdelingen sammen med type 
        organisasjonsform oversatt til polsk og ordene "filial i Polen"
-       føre separat regnskap på polsk for filialen, i samsvar med polske regnskapsregler
-       rapportere til riktig administrasjonsorgan i Polen eventuelle endringer i den faktiske og 
        juridiske status (for eksempel i forbindelse med at et firma i Norge er under avvikling)

Merk følgende!  Ansvarlig administrasjonsorgan kan utstede driftsforbud dersom filialen ikke overholder polsk lov.

Representasjon av et norsk selskap i Polen

Representasjonskontorer opprettes utelukkende med det formål å promotere og reklamere for det utenlandske selskapet. Et representasjonskontor kan ikke drive med annen virksomhet.

Beskatning – hvordan er reglene for norske statsborgere? 


Personer som er skattemessig bosatt i Polen, har ubegrenset skatteplikt. Det betyr at de skattlegger all inntekt i landet, både den fra Polen og den fra utlandet.

En person bosatt i Polen er en fysisk person som:

-       har sentrum for sine livsinteresser i Polen eller
-       oppholder seg på polsk territorium i mer enn 183 dager i et skatteår

Det betyr at dersom du har sentrum for dine livsinteresser i Polen eller oppholder deg der mer enn 183 dager i året, er du skattepliktig til Polen for all inntekt – uavhengig av hvor den er opptjent.

På den annen side har personer som ikke er skattemessig hjemmehørende i Polen, såkalt ikke-bosatte, begrenset skatteplikt.

Hvis du driver virksomhet i Polen og Norge, er skatteplikten regulert av: 

«Overenskomst mellom Norge og Polen til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt» 

Avtalen har forrang fremfor nasjonal lov.

Viktig!  Skattespørsmål er et viktig element i etableringsprosessen, kan ha betydning for valg av organisasjonsform og hvilket land det er mest hensiktsmessig å skatte til for den enkelte bedrift. Følgelig bør dette undersøkes på forhånd og med kompetent rådgiver – helst et firma med kjennskap til skattereglene i både Polen og Norge.  

Trygdeavgift


Når det gjelder trygd er grunnregelen at du kun kan være forsikret i ett land og du må betale trygdeavgift i bare ett land.

-       Du bor og utfører en vesentlig del av arbeidet ditt der eller
-       det er senter for dine forretningsaktiviteter men du bor  . . . . 
 

Er noe av dette interessant? 


💡 🤔Har du et konkret forretningsprosjekt eller ønsker du bare å vite mer?

                                La InterNovum Sp. z o.o. hjelpe deg! 

✅Få svar på hvilket regelverk som gjelder, krav som stilles og forventninger du må påregne. 
     Vil du helst snakke med noen som kan 🇳🇴 norsk, så har vi det!
     Du kan sende mail til oss på: office@novum.no eller ringe 466 34 825 eller +48 52 521 40 08


Kilder:
-       Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC) rapport «On the green way»
-       Polish Investment & Trade Agency (PAIH), webinar: «Nearshoring as a way of increasing 
        market competitiveness»
-       Peter Nielsen & Partners Law Office
-       Tenketanken «Forum Energii»
-       Shortsea Promotion Centre
-       Innovasjon Norge
-       Statistisk sentralbyrå

Illustrasjon: Unsplash arkivfoto nettsted

Interne bidragsytere: Anna Korpalska og Marta Wojtecka

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...