Słowniczek

Norwesko - polski słowniczek wyrażeń prawnych i ekonomicznychPrzedstawiamy unikatową listę wyrażeń zebranych przez nas dzięki długoletniemu doświadczeniu w kontaktach z norweskimi instytucjami i urzędami.A

 • À jour - aktualny
 • Aksjeselskap (AS) - spółka akcyjna, odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Aksjekapital - kapitał założycielski spółki
 • Aksjonærregisteroppgave – sprawozdanie do rejestru udziałowców
 • Allmenngjort tariffavtale - upowszechniona umowa zbiorowa
 • Altinn - platforma elektroniczna do kontaktu z urzędami
 • A-melding - elektroniczny raport płac. Jednoczesne zgłoszenie do rejestru pracowników i pracodawców (AA-register)
 • Anlegg - konstrukcja
 • Ansatt - pracownik
 • Ansettelse - zatrudnienie
 • Ansiennitet - długość pracy w danym zawodzie lub firmie
 • Ansvar/ ansvarlig - Odpowiedzialność/ odpowiedzialny
 • Antall - ilość, liczba
 • Arbeidsavklaringspenger - AAP, zaisłek przejściowy po wykorzystaniu świadczenia chorobowego 
 • Arbeidsgiver - pracodawca
 • Arbeidsgiveravgift - opłata na ubezpieczenie społeczne pracownika, jest to koszt pracodawcy
 • Arbeidsgiverperiode - okres pracodawcy – początkowy okres, w którym pracodawca wypłaca świadczenie na zwolnienieiu chorobowym (sykmelding) lub postojowym (permittering), następnie świadczenie wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń - NAV
 • Arbeidsforhold - stosunek pracy
 • Arbeidsledighet - bezrobocie
 • Arbeidsmiljøloven - Kodeks pracy
 • Arbeidsmiljøutvalg - Zakładowa komisja ds. środowiska pracy
 • Arbeidstaker - pracownik
 • Arbeidstid - czas pracy
 • Arbeidstidsordning - system rozliczania czasu pracy
 • Arbeidstilsynet - Norweska Inspekcja Pracy
 • Arbeidsufør - niezdolny do pracy
 • Avdeling - oddział
 • Avspasering - okres odebrania wypracowanego wcześniej czasu pracy przy rotacyjnym systemie czasu pracy
 • Avstemme - uzgodnić konta
 • Autorisert regnskapsfører - autoryzowany księgowy
 • Avgift - opłata
 • Avgiftspliktig - podlegający opodatkowaniu, opłatom
 • Avlønning - wynagrodzenie
 • Avskrivning - odpis
 • Avslutningsbalanse - bilans zamknięcia
 • Avstemming - uzgodnienie
 • Avtale - umowa, kontrakt
 • Avvik - odchylenie
 • Avvikende regnskapsår - rokobrotowy niekalendarzowy

  B

 • Balanse, Åpningsbalanse - bilans, bilans otwarcia 
 • Barnetrygd - świadczenie rodzinne z NAV
 • Bedrift - przedsiębiorstwo
 • Bedriftshelsetjeneste (BHT) - Przyzakładowa służba (przychodnia) zdrowia
 • Behandle - zajmować się (sprawą w urzędzie), leczyć 
 • Bekreftelse - potwierdzenie
 • Beregning - kalkulacja
 • Beslagleggelse - zajęcie mienia, własności
 • Bestilling - zamówienie
 • Betaling - opłata
 • Betalingsdato - data zapłaty
 • Betalingsutsettelse – odroczenie zapłaty
 • Bevis - dowód, potwierdzenie
 • Bilag - w księgowości: dokument
 • Bilgodtgjørelse/ kilometergodtgjørelse - pokrycie przez pracodawcę kosztów użytkowania prywatnego pojazdu do celów służbowych
 • Bostryrer - syndyk masy upadłościowej
 • Bosted - miejsce zamieszkania
 • Bostedsattest - potwierdzenie zamieszkania/zameldowania
 • Bot, bøter - grzywna, grzywny
 • Brev - pismo, list
 • Brønnøysundregistrene - norweski rejestr sądowy
 • Byggherre - główny inwestor
 • Børs - giełda

D

 • Daglig leder - Dyrektor zarządzający
 • Dagpenger - zasiłek dla bezrobotnych
 • D-nummer - tymczasowy numer personalny
 • Dobbeltbeskatning - podwójne opodatkowani

E

 • Eiendeler – aktywa
 • Egenkapital – kapitał założycielski
 • Egenmelding - zgłoszenie niezdolności do pracy bez konieczności przedstawienia zwolnienia lekarskiego
 • Endring - zmiana
 • Enhet - jednostka, podmiot
 • Enhetsregister - rejestr podmiotów, część Brønnøysundregistrene
 • Enkeltpersonforetak - jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Entreprenør - przedsiębiorca
 • Erklæring - deklaracja
 • Etat – urząd
 • Ettergivelse – umorzenie 

F
 
 • Fagforening - związek zawodowy
 • Faktura - faktura
 • Ferie - urlop, (feriepenger)świadczenie urlopowe 
 • Finanstilsynet - Norweski urząd nadzoru finansowego, m.in.:przyznający autoryzację biurom księgowym
 • Fjernlevering av tjenester – zdalne świadczenie usług
 • Forbruker - konsument (Forbrukerrådet – urząd ochrony konsumenta)
 • Fordring - wierzytelność
 • Foretaksregister - rejestr spółek, część Brønnøysundregistrene
 • Forfallsdato - termin zapłaty
 • Forliksråd - sąd rozjemczy
 • Formue - majątek, bogactwo
 • Forpliktelse - zobowiązanie
 • Forsikring - ubezpieczenie 
 • Forsinkelse - zwłoka, opóźnienie
 • Forsinkelsesgebyr – kara za opóźnione płatności
 • Forsinkelsesrenter – odsetki za opóźnione płatności
 • Forskrift - rozporządzenie
 • Forskudd - zaliczka
 • Forskuddstrekk - zaliczka na podatek dochodowy
 • Forventet - oczekiwany 
 • Fradrag - odliczenie od podatku, odpis, potrącenie
 • Fratredelse - odstąpienie
 • Fravær - nieobecność
 • Frist - termin
 • Fritak - zwolnienie przyznane z urzędu (trekkfirtak – zwolnienie z płacenia zaliczek na podatek dochodowy)
 • Fullmakt – pełnomocnictwo
 • Fødselsattest – akt urodzenia
 • Fødselsnummer - stały numer personalny

  G

 • Garantilønn - wynagrodzenie wypłacane pracownikom również między zleceniami, nie jest wypłacane w firmach wynajmujących (bemanning)
 • Gebyr - opłata 
 • General forsamling - zgromadzenie wspólników
 • Gjeld - dług
 • Gjennomsnittsberegnet arbeidstid - równoważny (uśredniony) czas pracy
 • Godtgjørelse - wynagrodzenie, świadczenie
 • Grov - poważny (np. błąd)
 • Grunnlag - podstawa
 • Gyldig - ważny (głos, dokument)

H

 • Heftelser - obciążenia
 • Helse, miljø, sikkerhet (HMS) - Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • HMS ansvarlig - osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w firmie
 • HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen - Identyfikatory w branży budowlanej
 • HMS-kort for renholdsbransjen - Identyfikatory w branży sprzątającej
 • HMS plan - plan BHP, dokumentacja HMS w firmie
 • HMS kurs for daglig leder - obowiązkowe szkolenie BHP dla kierownika
 • HMS kurs for verneombud - obowiązkowe szkolenie BHP dla przedstawiciela załogi
 • Hovedbok – księga główna

  I

 • Id-kontroll - kontrola tożsamości przeprowadzana np. w urzędzie skarbowym
 • Internkontroll - zespół działań na rzecz HMS w firmie, system dokumentacji HMS
 • Inkasso – windykacja
 • Innkreving – odzyskanie należności
 • Innkrevingssentral – (Statens Innkrevingssentral) – Urząd odpowiedzialny za odzyskiwanie należności
 • Inntekt - dochód (alminnelig inntekt – dochód netto)
 • Innteksskatt - podatek dochodowy
 • Inntektsopplysninger skjema - formularz informacyjny dot. dochodów pracownika wysyłany przez pracodawcę do NAV

K

 • Kjøp - zakup
 • Klage - skarga, odwołanie
 • Kompensasjon – odszkodowanie
 • Kompensasjonsordning – system rekompensat 
 • Konkurs - bankructwo
 • Kontant, kontanter - gotówka
 • Konto/konti - Konto/konta
 • Kontor - biuro, urząd
 • Kost wyżywienie 
 • Kostbesparelse i hjemmet - podwyższenie kwoty opodatkowania o przychód wynikający z otrzymanego wyżywienia
 • Kostnad/ kostnader - koszt/ koszty (driftskostnader – koszty operacyjne)
 • Kurs (en) - kurs wymiany walut
 • Kreditnota - faktura korygująca
 • Kvittering - rachunek, paragon

  L
   
 • Lager - magazyn
 • Levere - dostarczyć
 • Levering - dostawa
 • Ligning - opodatkowanie
 • Likestilling - równouprawnienie
 • Losji - zakwaterowanie
 • Lov - prawo, ustawa
 • Lønnsslipp - pasek wypłaty 
 • Løsøreregister – rejestr ruchomości podlegających zajęciu komorniczemu
 • Løyve – zezwolenie
 • Lån - pożyczka 

M

 • Merverdiavgift (MVA) - podatek od wartości dodanej (VAT)
 • Markedsføring - marketing
 • Markedspris - cena rynkowa
 • Midlertidig ansettelse - zatrudnienie na czas określony
 • Minibank - bankomat 
 • Minstefradrag - koszty uzyskania przychodu
 • Minstelønn - płaca minimalna
 • Mulkt  - kara
 • Mva-melding - raport VAT  
 • Myndig - pełnoletni
 • Myndighet - władza, organ zarządzający

N

 • NAV - norweski zakład ubezpieczeń społecznych
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) - norweski oddział firmy zagranicznej
 • Næringsdrivende – osoba (osoby) prowadząca działalność gospodarczą
 • Næringsliv - gospodarka
 • Næringskode - kod przypisany do konkretnego rodzaju działalności 

O

 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) - dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, koszt pracodawcy
 • Offentlig anbud - przetarg publiczny
 • Omsetning - przychód, obrót
 • Omsorgsdager - opieka nad dzieckiem, pracownikowi przysługuje 10 dni rocznie
 • Omsorgspenger - świadczenie na opiekę nad dzieckiem wypłacane przez pracodawcę
 • Oppdrag - zlecenie, (-sgiver – zleceniodawca, -staker – zleceniobiorca)
 • Oppdragsavtale - kontrakt
 • Oppgave - zadanie, raport, sprawozdanie
 • Opplæring - szkolenie
 • Oppsigelse - wypowiedzenie
 • Organisasjonsnummer - norweski numer ewidencji podatkowej
 • Overføring - przelew 
 • Overskudd - zysk 
 • Overtid - nadgodziny
 • Overtidsbetaling - wypłata za nadgodziny 

P

 • Pendler – osoba dojeżdżająca do pracy
 • Pensjon - emerytura
 • Permisjon - zwolnienie, urlop macierzyński
 • Permittert - osoba przebywająca na zwolnieniu, urlopie macierzyńskim
 • Permittering - okres przestoju, braku zleceń w czasie którego świadczenie dla bezrobotnych (dagpenger) wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń – NAV.
 • Personlig inntekt - dochód osobisty
 • Prøvetid - okres próbny
 • Purre - wysłać ponaglenie (purring) do zapłaty
 • Pålegg - upomnienie
 • Påløpt - naliczony
 • Påminnelse - przypomnienie, ponaglenie 

R

 • Refusjon - zwrot
 • Regning - rachunek
 • Regnskap - księgowość, rachunkowość
 • Regnskapsplikt - obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Reiseutgifter - wydatki na podróże
 • Renter – odsetki
 • Reskonto - księgi
 • Restriksjoner - ograniczenia, restrykcje
 • Rett - prawo, sąd
 • Rettssak - rozprawa 
 • Revisor - rewident, audytor
 • Revisjonsberetning - raport rewidenta

S

 • Salg - sprzedaż
 • Samtykke - zgoda (urzędu)
 • Sammenstilling - podsumowanie dochodów pracownika wysyłane do niego przez pracodawcę
 • Selskap - spółka, firma
 • Sentral Godkjenning - centralne uwierzytelnienie kwalifikacji budowlanych 
 • Signeringsrett - prawo do reprezentowania spółki, prawo do sygnowania
 • Sikkerhet - bezpieczeństwo
 • Skatt - podatek
 • Skatteattest - zaświadczenie o braku zaległości podatkowych 
 • Skatteavtalen - umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Skatteetaten - urząd skarbowy 
 • Skattefradrag - ulga podatkowa
 • Skattefri - wolny od podatku
 • Skattefritak - zwolnienie z podatku
 • Skattekort - karta podatkowa
 • Skatteloven - Ustawa o opodatkowaniu majątku i dochodów 
 • Skattemelding - zeznanie podatkowe
 • Skatteoppkrever utland - urząd poborcy podatkowego ds. zagranicznych
 • Skattepliktig - opodatkowany
 • Skattetrekk - podatek (dochodowy potrącony z płacy)
 • Skattetrekkskonto - konto przeznaczone wyłącznie do odprowadzania zaliczek na podatek pracowników 
 • Skjema - druk (urzędowy)
 • Solidaransvar - odpowiedzialność zbiorowa zleceniodawców i podwykonawców za wypłacanie wynagrodzenia
 • Sosial dumping - dumping społeczny, nierówne traktowanie pracowników
 • Stiftelsesdokumenter - akt założycielski spółki
 • Styret - zarząd spółki
 • Styreleder - przewodniczący zarządu
 • Styremedlem - członek zarządu
 • Stønad - świadczenie
 • Støtte - wsparcie, świadczenie
 • Sykemelding - zwolnienie chorobowe
 • Sykepenger - świadczenie zdrowotne
 • Systematisk HMS arbeid – systematyczna praca z HMS w przedsiębiorstwie
 • Særskilt - szczególne
 • Søknadsskjema - szablon wniosku, podania

T

 • Tap - strata
 • Tilsyn - inspekcja, kontrola
 • Tillatelse - zezwolenie 
 • Tillegg – dodatek
 • Tilskudd - dotacja
 • Tiltak - środek, rozwiązanie proponowane np. przez rząd
 • Tjenester - usługi
 • Toll - cło
 • Trygdeavgift - składka na ubezpieczenia społeczne 
 • Turnus - staż, czas pracy w rotacyjnym systemie czasu pracy (patrz avspasering)
 • Tvangsmulkt -  grzywna

U

 • Ulykke - wypadek
 • Underleverandør - podwykonawca
 • Underskrive - podpisać
 • Undertegne - podpisać (kontrakt)
 • Utgifter - wydatki
 • Utleie av arbeidskraft - wynajem siły roboczej
 • Utleggstrekk - potrącenie z wynagrodzenia
 • Utsatt frist – odłożony/odsunięty termin
 • Utskrift, bankutskrift - wydruk, wyciąg z konta 
 • Utvalg - komisja

V

 • Valuta - waluta
 • Valutapåslag - opłata za przewalutowniae transakcji przy płatności kartą
 • Varer - towary
 • Varamedlem - członek zarządu pełniący funkcje zastępcy
 • Verneombud - przedstawiciel załogi ds. BHP
 • Vedtak - decyzja, uchwała 
 • Vedtekter - statut
 • Veksling (av valuta) - wymiana walut
 • Verneutstyr - środki ochrony indywidualnej
 • Vern mot diskriminering - ochrona przed dyskryminowaniem
 • Vigselsattest – akt ślubu
 • Virkedag - dzień roboczy
 • Virksomhet - działalność

Y

 • Yrke - zawód
 • Yrkesskadeforsikring - ubezpieczenie od wypadków przy pracy
 • Ytelse - świadczenie 

Ø

 • Økonomisk - finansowy, ekonomiczny
 • Økokrim - policja gospodarcza 

Å

 • Årsavslutning - roczne zamknięcie ksiąg
 • Årsberetning - roczne sprawozdanie z działalności gospodarczej, 
 • Årsoppgjør - roczne podsumowanie ksiąg handlowych. Rachunek zysków i strat, bilans, roczne sprawozdanie z działalności
 • Årsregnskap - roczne sprawozdanie finansowe wysyłane do Brønnøysundregistrene

   

  Copyright Novum ©

  Źródła:

www.arbeidstilsynet.no 
www.taxnorway.no
www.brreg.no